Rezerwat Kępa Redłowska
Stanowi utworzony w 1938 roku rezerwat krajobrazowy o powierzchni 118,16 ha.
Położony w granicach administracyjnych Gdyni,między Orłowem a Kamienną Górą.
Celem ochrony jest zachowanie naturalnych lasów bukowych oraz stanowisk
jarząba szwedzkiego. Jeden z najpiękniejszych zakątków Wybrzeża.

Wspaniałe widoki na Gdynię, występowanie charakterystycznych roœlin (rokitnik zwyczajny),
możliwoœæ obserwowania procesów abrazji morskiej. Jest to pierwszy rezerwat
utworzony w byłym województwie gdañskim i jeden z najstarszych w Polsce.

Najciekawszymi strukturami przyrodniczymi występującymi tylko w strefie nadmorskiej
a także najbardziej naturalnymi miejscami pierwotnymi są klify. Specyficzne warunki
siedliskowe spowodowały wykształcenie tu unikalnych fitocenoz z wieloma gatunkami
roœlin rzadkich i chronionych. Klify aktywne, w szczególnoœci Klif Redłowski, stanowią
cenne, naoczne Źródło wiedzy geologicznej.

Zarówno klify aktywne jak i martwe posiadają bardzo duże walory krajobrazowe,
co może je kwalifikowaæ do ochrony także jako zespoły przyrodniczo - krajobrazowe.

Klif Redłowski ma wysokoœæ 60 m.